~ / talks / 2005-dartmouth-ellcurves / auto / graphs2 / auto /