~ / talks / 2005-dartmouth-ellcurves / auto / auto /