2005-11-05-Kite Flying

2005-11-05-Kite Flying

Photos by William Stein.

Up to my other photosMOVIE mvi_0107.avi
MOVIE mvi_0111.avi
MOVIE mvi_0112.avi
MOVIE mvi_0120.avi
MOVIE mvi_0135.avi
MOVIE mvi_0136.avi