2005-05-26-Ohio

2005-05-26-Ohio

Photos by William Stein.

More Photos